E-SHOP  
RADY, informace a články  


Nejnovější diskuse | Domu | Registrace | Reagovat |
Hledat | Počty | Návod |
Trénink a cviky www.f-sport.cz Forum / Trénink a cviky /  
 

Hloubka sout?žního d?epu?

 
Autor Look
Moderátor
#1 | Zasláno: 3 Bře 2005 21:02 
Zajímalo by m?, jak hluboko chodí powerlifte?i na sout?ži ve d?epu, aby se jim uznal pokus jako platný - jestli se jde až dol? nebo je jako platná uznaná už "paralela"? V ?asopisech je totiž ukazujou vždy jen v n?jaké mezipoloze nebo až, když to mají zasebou.

Autor Martin
Administrátor
#2 | Zasláno: 4 Bře 2005 10:37 
Look
v?tšinou jdou až dolu, kv?li odrazu, což je pro kulturisty nevhodné. Prakticky cokoliv za kritický bod se uzná a ten je moc vasoko. Pak už je pro silového vzp?ra?e leh?í se dole odrazit od svých mohutných sval?, než to brzdit, tím by p?išel o moc energie.

Autor Look
Moderátor
#3 | Zasláno: 4 Bře 2005 11:35 
Martin díky, nakonec jsem dneska našel na netu sout?žní ?ád a po p?l dni listování v n?m:

D ? E P

1. Sout?žící musí stát ?elem k hlavnímu rozhod?ímu. Osa musí být držena rukama horizontáln? na ramenou s prsty okolo osy. Horní hrana osy ?inky smí být uložena nejníže o pr?m?r osy ?inky pod vn?jším okrajem deltového svalu (viz obrázek). Ruce mohou držet osu ?inka kdekoli mezi vnit?ními objímkami náboj? ?inky, jichž se m?že dotýkat. Sklouzne-li ?inka p?i pokusu po zádech, nesmí být její pohyb delší, než je pr?m?r osy ?inky, oproti jejímu uložení v základní pozici.

2. Po p?evzetí ?inky ze stojan?, p?i ?emž mohou dopomoci naklada?i, musí sout?žící ustoupit sm?rem dozadu a zaujmout základní pozici. V této pozici, ?eká na pokyn hlavního rozhod?ího. Když stojí v základní pozici, bez pohybu s napnutými koleny a s ?inkou správn? uloženu, dostane od rozhod?ího povel k zahájení d?epu. Signál hlavního rozhod?ího se skládá z pohybu paže sm?rem dol? a slyšitelného povelu „D?ep!“ („Squat!“). Pokud sout?žící nedostane povel, m?že m?nit postoj nebo pozici trupu bez toho, že by mu pokus nebyl uznán jako platný. Není-li schopen zaujmout p?edepsanou pozici do 5 sec. od p?evzetí ?inky ze stojan?, m?že mu rozhod?í, z bezpe?nostních d?vod?, dát hlasitý pokyn “VTÁTIT!” (“REPLACE!”), který je doprovázen zp?tným pohybem ruky. Lifter odloží ?inku do stojan? a ve stále b?žícím ?asovém limitu se m?že znovu pokusit o správnou startovní pozici.

3. Po signálu hlavního rozhod?ího vykoná sout?žící d?ep tak hluboký, aby se bod ve kterém p?ední ?ást stehna p?echází v trup dostala pod vrchol kolena (viz orázek). Je povolen pouze jeden sestupný pohyb. Pokus je považován za zahájený v okamžiku, ve kterém kolena p?estanou být napnuta. ?inka se m?že b?hem pokusu po zádech svézt, pohyb však nesmí být pohyb ?inky delší, než je pr?m?r osy ?inky oproti jejímu uložení v základní pozici.

4. Sout?žící musí p?ejít plynulým pohybem do vzp?ímeného postoje s napnutýma nohama. Dvojí hmit v dolní pozici nebo jakýkoliv zp?tný pohyb není povolen. Stojí-li sout?žící op?t nehybn? (ve zjevn? finální pozici), dá hlavní rozhod?í pokyn k odložení ?inky.

5. Signál k odložení ?inky se skládá ze zp?tného pohybu ruky a slyšitelného pokynu "Odložit!" („Rack“!). Sout?žící potom musí odložit, za pomoci naklada??, ?inku do stojan?. Lifter musí p?i odkládání ?inky na stojany s naklada?i spolupracovat.

6. Na závodišti nesmí být sou?asn? více než p?t a ne mén? než dva naklada?i. O po?tu naklada?? na pódiu rozhoduje rozhod?í.

Neplatné pokusy
1. Nevy?kání na pokyn hlavního rozhod?ího p?i za?átku nebo ukon?ení pokusu.

2. Dvojí hmit v dolní pozici d?epu nebo jakýkoliv zp?tný pohyb b?hem pokusu.

3. Nedodržení vzp?ímené polohy s napjatými koleny na za?átku nebo na konci pokusu.

4. Extrémní pohyb chodidel, p?i?emž nepatrný pohyb je povolen. Nepatrným pohybem se rozumí mírný posun do strany nebo nadzvednutí špi?ky nohy ?i paty. Špi?ka nebo pata se však poté musí vrátit do p?vodní polohy.

5. Nedostate?ná hloubka d?epu a nedosažení správné polohy tak, aby p?echod stehna v trup byl pod rovinou vrcholu kolene (viz obr. 2, 3 a 4).

6. Pohyb ?inky po zádech delší, než je pr?m?r osy ?inky oproti jejímu uložení v základní pozici.

7. Kontakt naklada?? s ?inkou nebo se sout?žícím mezi signály rozhod?ího, jestliže došlo k usnadn?ní pohybu..

8. Kontakt lokte nebo nadloktí s nohou, jestliže to p?ineslo pomoc ve vztyku. Mírný dotek je povolen.

9. Jakékoliv upušt?ní nebo odhození ?inky po ukon?ení pokusu.

10. Porušení kteréhokoliv bodu pravidel uvedeného v p?edcházející ?ásti.

Autor Look
Moderátor
#4 | Zasláno: 4 Bře 2005 11:37 
Sout?žit v tom nehodlám, na to jsem moc vysoký a slabou?ký , uznali by mi 130-140kg.

Autor Phoenix
Člen
#5 | Zasláno: 4 Bře 2005 11:59 

Autor Look
Moderátor
#6 | Zasláno: 4 Bře 2005 13:02 
Phoenix - díky, koukám, že si dost pomáhá rozkro?ením - tím zkrátí dráhu, takhle n?jak jsem jel p?ed t?ema týdnama 4x150

Zkusím se dostat ješt? o trošku výš, tak na 170 a pak slezu na delší dobu n?kam do 10-15op údržbu.
Te? jedu:
1. týden 12op
2.týden 5-8op
3.týden 3-5
4.týden - cokoliv, jen ne d?ep po 15op
A síla jde krásn? nahoru

Autor Standa
Člen
#7 | Zasláno: 4 Bře 2005 16:42 
Phoenix
Moc pekna fotecka... jenom udelat hnedyho chlapecka

Autor Look
Moderátor
#8 | Zasláno: 4 Bře 2005 18:28 
Standa - už jsem vid?l takovou úsm?vnou fotku - jedna vzp?ra?ka se v dolní poloze p?emíst?ní......

Autor Standa
Člen
#9 | Zasláno: 4 Bře 2005 18:41 
Look
tak to je husty
BTW: Montaz nebo real?

Autor Look
Moderátor
#10 | Zasláno: 4 Bře 2005 18:43 
Standa - pry to byla realna fotka, ale s kapalinou, ne tou hnedou kasi

Trénink a cviky www.f-sport.cz Forum / Trénink a cviky /
 Hloubka sout?žního d?epu?

Vaše reakce Klikněte na tuto ikonu, pokud se chcete přesunout na citovanou zprávu


 ?
Do diskuse mohou přispívat jen registrovaní uživatelé. Zadejte své přihlašovací jméno a heslo, nebo se zaregistrujte.

 
 
www.f-sport.cz Forum Powered by Forum Script miniBB ® ⇑