E-SHOP    DISKUSE    RADY  

^^^ skrt ^^^
 E-shop
 Diskuse

 Hubnut
 Nabrn
 Rsovn
 Trninky
 Cviky
 Viva a doplky
 Ltky v doplcch
 Jdelnčky
 Recepty
 F-sport Team
 lenov diskuse
 Tabulky
 Seznam vech lnk
 Kontakty

     
  Hubnut Nabrn Rsovn Trninky Cviky Viva a doplky Ltky v doplcch Jdelnčky Recepty  F-sport Team  

Creatin neboli kreatin

27.8.2015 - Martin - 84039 shldnut

Creatin neboli kreatin - Jak pouvat creatin monohydrate i dal formy creatinu , ve co potebujete vdt o creatinu , jak ho dvkovat. Informace o vech podobch a formch kreatinu.
Jak pouvat creatin monohydrate i dal formy creatinu , ve co potebujete vdt o creatinu , jak ho dvkovat. Informace o vech podobch a formch kreatinu.


 Ptejte se na FB,  odpovdme do 24hodin!
Jet dopedu ...
Posledn dobou je ast dotaz "A jak je to s creatinem a kofeinem?" zejmna pi zjitn, e pedtrninkov NOka obsahuji i kofein i kreatin. Anebo "Mm v pauze vysadit i vechny doplky s creatinem?" - spousta dalch doplk (gainery, proteiny) obsahuje dnes toti kreatin.
Jde o to, e creatin s dalmi ivinami se d krsn vyuit jako transportr ivin do sval. A kdy se bere v dobr as, tak kon i ve svalech. Ten dobr as je zejmna po trninku, dopoledne a tak trochu i ped trninkem (i kdy zde kdo v jestli) a rno. A tak se d creatin s spchem pidat skoro vude a pome to. Navc je levn.
JAK SPRVN BRT CREATIN
Mete si voln vybrat ze t zpsobu pouit:

1. "jen" pouvn Creatinu
Zde mete cokoliv a kdykoliv. Ono se to nabjen creatinem a jeho vyplavovn i dopluje. Rno teba stimulant (spalova nebo NOko obsahujc kofein) a hned po prvnm jdle creatinov suplement. Ped cvienm stimulant a po cvien zase creatinov suplement.
Zde kofein mete.
Nen teba dlat pestvky, creatin se bere pod, bez pestvek.


2. Pebjen creatinem
Sleduji, e dnes se cyklus dl spe "pebjenm", to znamen, e se prost najednou zane brt a 6x denn 7g po dobu cca 12-14 dn. Je to prv reakce na to, e dnes je creatin skoro vude a fze bez creatinu je tak u spe obtujc.
Odpoinkov fze, je pak jen bn bran creatinu v rmci jinch doplk.
Zde kofein jen mimo tu pebjec dobu.
Nen teba dlat pestvky, creatin se bere pod, bez pestvek.


3. Creatinov cyklus
elem je masivn naplnn sval creatinem. Co je doprovzeno nrstem hmoty, sly a rstovho hormonu. Ale tak masivnm zavodnnm. Takov cyklus je teba vyuit pomoci tvrdho trninku, kvalitn stravy a dalch doplk k opravdovmu zisku svalov hmoty.
Ped takovm cyklem je teba na msc vysadit veker doplky obsahujc creatin. A to me bt dnes i obtn.
V takovm cyklu se nesm kofein. Take ani kafe, ani kola, ani stimulanty, ani aj, ani theiny, ani diuretika.

A z cykl je nejprovenj a osvden tytdenn cyklus - prvn tden se bere 4x denn 5g a dal ti tdny se bere 1x denn 5g a potom na 4 tdny vysadit. Mte-li v ten den trnink je vhodn vzt kreatin ihned po trninku s gainerem s obsahem asi 40 a 100g sacharid. Je teba hodn pt (o skalch se dotete dole v odstavci Dleit praktick informace a odpovdi na nejastj otzky). V mimo trninkov dny odpoledne s gainerem, dusem nebo vodou, lze brt i k jdlu, kter obsahuje sacharidy. Ve fzi 4x denn vezmte jednu dvku 30min. ped trninkem.
TEORIE
Kreatin je produktem metabolismu aminokyselin Argininu a Methioninu. V tle se ve s fosforylovou skupinou adenosintrifosftu (ATP) a vznik kreatinfosft. Kreatinfosft je ltka bezprostedn dodvajc energii svalovm bukm.
Dostatek kreatinu v tle je tedy nezbytn pro dostatenou koncentraci ATP. Vlastnho kreatinu je v tle vdy jen omezen mnostv, kter vysta jen na nkolik vtein intenzivnho vkonu. Experimenty prokzaly, e podvnm kreatinu dochz k nrstu sly i novotvorb svalovch bunk.

Kreatin byl testovn i v mega dvkch 50-100g denn a nebyly prokzny dn negativn inky. Pebyten kreatin se v tle mn na kreatinin, kter se vylou moi.

Prvn teorie se zabvaly vlivem kreatinu na slu a vkon. Uvaovalo se vyuit pro sportovce od cyklist a po vzprae. Proto prvn studie mly zvry jako teba tato: Normln stravou pijmeme asi 1g kreatinu denn. V tle m 80kg tk mu asi 120g kreatinu toto mnostv vysta asi na 12 dep ! Nov kreatin zane tlo ihned vyrbt za ptomnosti kyslku. Obnoven na 50% trv asi jednu minutu, pln obnoven 5minut. Rznmi testy se dolo k optimln dvce 4x5g denn. Bylo prokzno, e kreatin sniuje mnostv kyseliny mln a o 70%.
Byly provedeny i testy s inzulnem, prokzaly, e prv inzuln dostv kreatin do bunk. Inzuln se zvyuje bu injekn ( dost nebezpen lze se tak i zabt), cukrem (nejastj), nebo inzuln aktivtory (zejm nejlep cesta - lze pouit napklad taurin. Kreatin je dobr namchat s sacharidy a aminokyselinami, ne vak proteiny. - tm se sniuje absorbce.
S tmto zmrem byly vyvinuty i rzn kreatiny s prodlouenou dobou uvolovn a podobn. Ale v souasn dob se d ct, e pedstava rychlejho zsobovn sval silou se naplnit nepodaila.

Dnes tedy nevnmme creatin jako nco, co primrn dod vce vkonu do trninku, ale do poped se dostala jeho schopnost zvtit svalovou buku, zavodnit ji, zlepit absorbci ivin i povzbudit anabolick procesy a regeneraci.

lneek na AST-ss.com 3-day loading phase with creatine activates genes that build muscle Anglicky zdatn si petou originl. Pro zbytek jen informan. Opt se potvrdilo, e zvteni svalovch bunk vede ke zvyen produkci rstovch hormon. V tomto konkrtnm ppad pouili krtk cyklus, 3dny 20g denn a dalch 7dn 5g denn. Vsledkem byl nrst rstovch hormon jak byl bez creatinu dosaiteln pouze za pomoci steroid.


PRAXE
Tolik teorie - v praxi je kreatin opravdu jednm z nejinnjch vech dob doplk vbec. Natahuje vodu a iviny do bunk - tm dochz k jejich rychlej regeneraci a jsou podporovny anabolick funkce. Mnoho vrobc tak zan creatin pidvat i do gainer, protein a dalch doplk pro zven jejich vyuit a lep transport ivin a do svalovch bunk. Jako vedlej efekt pispv creatin k vt sle a zvtuje svaly.
Formy creatinu

Creatine monohydrte se prodv jako:
  CreaPure - patentovan nzev producenta pro garanci maximln istoty creatinu monohydrte. Vechny creatiny s npisem CreaPure jsou tedy koupen od jedinho producenta a jen pebalen (tedy tak by to mlo bt, pokud je firma serizn).
  micronized - vrobce informuje o jemnj struktue - to m vliv na lep rozpustnost, ale i vt reakci v organismu. Nkte vrobci udvaj i jemnost tto micronizace.
  umiv kreatin, tekut kreatin. Pokusy s clem zlepit obsorbci kreatinu, ovem v praxi to dn zlepen nepineslo.
  a ostatn ... - ti neudvaj nic, ale i tak funguji velmi siln.

Creatine hydrochloride - HCL - opravdu silnj a innj forma kreatinu, dostavuje se okamit nrst sly a energie. Opravdu 1g zabr silnji ne 5g, take reln dvka je 1 a 2g!

Kre-Alkalyn patentovan forma creatinu, e problm prchodu creatinu pes aludek. Osvdil se pi dlouhodobm bran 3x denn, proto se nejvce prodv v kapslov podob.

Creatin ethyl ester - Je teba to zkusit, nkomu zabere nkomu mn.

Creatine pyruvate - Je teba to zkusit, nkomu zabere nkomu mn.

TriCreatine Malate - Je teba to zkusit, nkomu zabere nkomu mn.

Creatin HMB - Je teba to zkusit, nkomu zabere nkomu mn.

Sms rznch forem creatin - Cesta smchat rzn formy creatin se ukzala jako sprvn a spn. Smsi kreatin opravdu funguj. Zejm je u smsi vt jistota, e to zabere vce lidem a tak se sniuje ona individualnost jednotlivch forem modernch creatin.

Pozor na reklamy na kreatin fosft, je sice pravdou, e to je ta ltka kter reaguje v tle, ovem vezmete-li ho orln stejn se v aludku zmn na kreatin monohydrt!


Kvalita a istota creatinu

Mezi jednotlivmi kreatiny je vtinou rozdl jen v kvalit vroby z t plyne istota. Kad Kreatine monohydrt je psan jako 100%, ale hodn jich obsahuje neistoty vznikl pi vrob - nkdy i tk kovy. Navc dnes je creatin velmi levn a tak je cenov rozdl mezi nejkvalitnjm creatinem a njakm nskm odpadem jen minimln. Proto je dobr kupovat creatin od renomovan znaky.

Pravidla pi uvn creatinu

1/ Creatin, pokud jej uvte samostatn, mchejte s vodou, s gainerem, lze i v dusu, prost v njak form sacharid a cukr.
Pokud u to za Vs namchal vrobce v proteinu, gaineru nebo jin smsi, pak u to nen teba eit.

2/ Creatin nekombinujte s nim co obsahuje kofein, vetn Coca Coly, aj a prostedky pro hubnut obsahujcch kofeiny. Mezi kofeinem a creatinem by vdy ml bt rozestup cca 40 a 90minut. Kofein je supr zleitost na povzbuzen a pomh stahovat tuky a odvoduje. Creatin je super vc, dv vce sly, natahuje do svalovch bunk vodu a zvtuje jejich objem. Kdy si to dte dohromady, vidte, e to s tou vodou jde proti sob. Take pokud chcete, aby vs creatin nafoukl, jedete cyklus ve kterm chcete bt velc a rst, tak by to kofein kazil a jakoby stle peruoval cyklus. V creatinovm cyklu je vhodn se radji vyhnout vem kofeinm a i vem ostatnm diuretikm. Na tuky zstv k dispozici L-carnitin a Guggulsterony.

3/ Creatin navazuje vodu do sval a m tedy obrovskou "spotebu" vody. Je teba creatin dobe zapt, tak 3deci na 5g. Pt vodu muste dobe a prbn cel den a to 3 a 5 litr. K tomu je teba hldat si rovnomrn pjem kvalitnch sacharid po cel den. Nedodren tchto zsad vede k zavacm potm, tyto jsou zpsobeny tm, e jste dehydrovn a creatin si vezme posledn zbytky vody z organizmu ! Je to tedy zpsobeno vai stravovac chybou! A to paradoxn m lep creatin tm, silnj inky. Naopak pokud tyto zsady dodrte uvidte, e creatin je stle nejinnjm leglnm doplkem vivy !
Podobn efekt um i sacharidy, take gainer s creatinem je pak velmi zvisl na tom, jak dobe jste ten den jedli a pili.

4/ Nebojte se kupovat "obyejn" Creatine monohydrate - funguje skvle na 95% cvienc a je dnes skoro zadarmo!


Alternativn zpsoby vyuit creatinu
Toto nejsou zklady, tyto tipy jsou zpestenm pro ty, kte u maj s creatinem zkuenost a chtj zkusit nco novho. Zatenci zanaj dnes u asi pebjenm nebo jen vyuvnm po trninku a v doplcch, ppadn klasickm cyklem - viz text nahoe.

Krtk ostr cykly vzhledem k tomu, e mi zabr creatin vdy nejvc prvnch 5 dn tak se mi to hned zalbilo. Take cyklus vypad takto:
1. st
Ti dny berte denn 15-25g creatinu, vcemn jako ve standardnm cyklu. Nejlpe tedy rno, odpoledne, po trninku ihned a 3h. po trninku. Pro rann trnink se to jenom lehce pehz, rno, po trninku ihned, 3h. po trninku a veer. Vdy berte creatin s gainerem, nebo proteinem s aspo 10g sacharid v dvce. Jenom po trninku s 20-40g sacharid. Prost klasika.
2. st
Na ti dny creatin vysate.
3. st
No znovu st 1 a 2 a 1 a 2 a tak pod dokola, dokud vm to bude fungovat.

 


DOPLKY - souvisejc lnkyKonkrtn inn ltky v doplcch vivy.

Seznam vech doplk (v diskusi)

Zhubnout - co dnes nejlpe koupit pro hubnut

Proteiny - co dnes nejlpe koupit pro ochranu svalov hmoty

Nejlep protein pro hubnut

Spalova tuk - jak brt siln stimulanty pro hubnut i ped trninkem

Velk svaly - jak fitness doplky stravy dnes nejlpe koupit.

Gainer a Protein - nvod jak brt gainer a protein podn

Fitness doplky vivy ped trninkem

Jak doplky nejlpe brt po trninku

Viva - shrnut pro vechny

Vitamny a Minerly


DISKUSE


Sv dotazy mete napsat do diskuse k tomuto lnku
   lenov diskuse Tabulky Seznam lnk na F-sportu Sitemap  Kontakty